Chú ý:
* Sử dụng ảnh kích thước độ phân giải từ 500 pixel trở lên.
* Sử dụng trình duyệt Chrome hoặc IE để tải ảnh.

Thay đổi kích thước
Xoay hình
Thay đổi kích thước logo
Chọn ảnh