CÁC KHOẢN PHÍ NĂM HỌC 2022-2023

CÁC KHOẢN PHÍ NĂM HỌC 2022-2023

Khối 1

Lớp tiếng anh CLC            6.000.000

Lớp quốc Tế                 6.000.000+4.000.000

Lớp tiếng Pháp                  5.000.000

Khối 2

Lớp tiếng anh CLC            5.500.000

Lớp quốc Tế                      5.500.000 +4.000.000

Lớp tiếng Pháp                  5.000.000

Khối 3

Lớp tiếng anh CLC            5.500.000

Lớp quốc Tế                      5.500.000 +3.500.000

Lớp tiếng Pháp                  5.000.000

Khối 4

Lớp tiếng anh CLC            5.000.000

Lớp quốc Tế                      5.000.000 +3.500.000

Lớp tiếng Pháp                  4.000.000

Khối 5

Lớp tiếng anh CLC            4.500.000

Lớp quốc Tế                      4.500.000+ 3.500.000

Lớp tiếng Pháp                  3.500.000