Học phí năm học 2022-2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM – HÀ NỘI
KINH PHÍ NĂM HỌC   2022-2023
Khối/ lớp Học   phí
Khối 1
Lớp tiếng anh CLC    6,000,000
Lớp quốc Tế    10,000,000
Lớp tiếng Pháp    5,500,000
Khối 2
Lớp tiếng anh CLC    6,000,000
Lớp quốc Tế    10,000,000
Lớp tiếng Pháp    5,500,000
Khối 3
Lớp tiếng anh CLC    5,500,000
Lớp quốc Tế    9,500,000
Lớp tiếng Pháp    5,000,000
Khối 4
Lớp tiếng anh CLC    5,500,000
Lớp quốc Tế    9,000,000
Lớp tiếng Pháp    5,000,000
Khối 5
Lớp tiếng anh CLC    5,000,000
Lớp quốc Tế    8,500,000
Lớp tiếng Pháp    4,000,000